Identification
Namevasopressor
ChEBI IDNot Available
ChEBI NameNot Available
ChEBI DefinitionNot Available
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
TyramineDATABASEDUKE
TryptamineDATABASEDUKE
Quercetin 3-rutinosideDATABASEDUKE
HesperidinDATABASEDUKE
QuercitrinDATABASEDUKE
Oleanolic acidDATABASEDUKE
Ursolic acidDATABASEDUKE
3-(Dimethylaminomethyl)indoleDATABASEDUKE
NutrientsNot Available